• 0

هزینه اقامت

1- اتاق 2 تخته هزینه یک شب اقامت 2/400/000 ریال 

2- اتاق 3 تخته هزینه یک شب اقامت 3/260/000 ریال 

*هزینه هر نفر اضافه 700/000 ریال می باشد