• 0

هزینه اقامت

1- اتاق 2 تخته هزینه یک شب اقامت 1/200/000 ریال 

2- اتاق 3 تخته هزینه یک شب اقامت 1/630/000 ریال 

*هزینه هر نفر اضافه 350/000 ریال می باشد