راه های ارتباطی

شماره تماس 

051-44012700

051-44410808

ایمیل

motel@hsu.ac.ir