پذیرش در مهمانسرای دانشگاه به سه روش زیر میسر است:
 
الف – روش پرداخت و پذیرش حضوری
در این روش متقاضی با حضور در محل پذیرش مهمانسرا و پر کردن فرمهای مربوط، در صورت خالی بودن اتاق و تایید اسکان و پرداخت وجه و کارت شناسایی، طبق مقررات اسکان می یابد.

ب- روش پرداخت و پذیرش غیر حضوری
در این روش متقاضی با پرکردن فرم پذیرش و ارسال آن  از طریق دورنگار به شماره  تلفکس 44012700-051 یا 44410808-051 اسکان می یابد که در این صورت تایید یا رد درخواست حداکثر تا 24 ساعت بعد به اطلاع متقاضی خواهد رسید و در صورت موافقت، متقاضی باید جهت رزرو اتاق وجه اسکان را به حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و فیش آن را به شماره تلفن  44012700-051 فاکس نماید و در هنگام حضور با ارئه کارت شناسایی اسکان یابد.

تبصره:در صورت اعلام انصراف از اسکان تا 3 روز قبل 80 درصد و تا 24 ساعت قبل 50 درصد از وجه پرداختی قابل برگشت است.

1-  حساب درآمد اختصاصی (مهمانسرای دانشگاه حکیم سبزواری) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنوان خزانه
شماره حساب     14  200  30  990  110  400

شماره شبا          14  200  30  990  110  400  0000  1  220  IR
شناسه واریز*     302  000  000  000  6004  2000  9601  109  373
* درج شناسه واریز در فیش پرداختی  و یا واریزاینترنتی ضروری است.

ج- روش پرداخت و پذیرش اینترنتی

در این روش فرآیند رزرو بصورت برخط و از طریق وبسایت مهمانسرا صورت میگیرد .

 

فرم پذیرش مهمانسرا